Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương

Địa chỉ: 255/8 Đông Tác, khu phố Đông Tác , PhườngTân Đông Hiệp , Thành phố Dĩ An , Bình Dương , Việt Nam.
Email: onggiabao1740@gmail.com
Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương

 QUY CHẾ

Hoạt động của Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  ngày    /    /

của Ban Chấp Hành Hội Cá Cảnh Tỉnh Bình Dương)

Điều 1. Tên của Chi Hội

Tên gọi của Chi Hội: “Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương”

Điều 2. Mục đích hoạt động của Chi Hội

1. Đoàn kết, tập hợp các tổ chức và cá nhân, những người yêu thích thủy sinh, người chơi, sản xuất và kinh doanh, làm dịch vụ thủy sinh, được thành lập trên cơ sở tự nguyện và hoạt động thường xuyên trong khuôn khổ chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và Pháp luật của nhà nước.

2. Tập hợp nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của hội viên để phản ánh với các cấp uỷ, chính quyền, tổ chức Hội Cá Cảnh và các cơ quan có thẩm quyền về những chủ trương, chính sách, những vấn đề liên quan đến thủy sinh, người chơi, các chương trình phát triển phong trào thủy sinh tại địa phương.

3. Nhằm cung cấp thông tin, kiến thức khoa học kỹ thuật, về thị trường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế trong lĩnh vực thủy sinh, từ sản xuất hàng hóa, thúc đẩy các hoạt động phong trào cho hội viên để tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho hội viên, góp phần xây dựng và phát triển nền kinh tế vốn nhiều tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bình Dương

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương

1. Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi vấn đề được đưa ra bàn bạc dân chủ, công khai, thảo luận và thống nhất hành động trên cơ sở thiểu số phục tùng đa số.

2. Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương hoạt động theo sự hướng dẫn và quản lý trực tiếp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Cá Cảnh Tỉnh Bình Dương.

3. Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc 5 tự: “(1) Tự giác, (2) tự nguyện, (3) tự chủ, (4) tự quản, (5) tự chịu trách nhiệm” và 5 cùng: “(1) Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; (2) Cùng mối quan tâm; (3) Cùng có sự chia sẻ; (4) Cùng chịu trách nhiệm và (5) Cùng hưởng lợi” và thực hiện tốt theo Điều lệ Hội Cá Cảnh Tỉnh Bình Dương.

Điều 4. Nội dung sinh hoạt, hoạt động của Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương

1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương đến hội viên trong Chi Hội đảm bảo các nội dung sinh hoạt theo đúng quy định của Điều lệ Hội Cá Cảnh Tỉnh Bình Dương, Luật Hợp tác xã, Luật Doanh nghiệp, pháp luật để thực hiện chức năng tuyên truyền, giáo dục hội viên, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

2. Điểm lại những thông tin quan trọng trên các báo, các trang mạng xã hội, các hội nhóm, Bản tin công tác hội có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương; thông tin về các chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển của địa phương, nhất là các nội dung liên quan đến hoạt động của Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của hội viên.

3. Trao đổi thông tin về thị trường, giá cả, về thiết bị, vật tư thủy sinh, phương tiện sản xuất, các loại giống cây, con, về phòng trừ dịch, bệnh, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm thủy sinh, về sáng kiến, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nuôi trồng, nuôi dưỡng các loại thủy sinh

4. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ hội viên, tập huấn chuyển giao KHKT theo lĩnh vực hoạt động của Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương.

5. Thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động của Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương (kết quả hoạt động, những khó khăn, vướng mắc) và xây dựng kế hoạch phát triển phong trào thủy sinh nhằm nâng cao giá trị và lan tỏa sự thích thú cho hội viên.

6. Thảo luận với các đối tác khi ký hợp đồng liên kết, hợp tác trong hoạt động phát triển Chi Hội.

7. Khuyến khích xây dựng Quỹ tương trợ, Quỹ hoạt động để hỗ trợ các thành viên trong Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương. Xây dựng mối quan hệ liên kết, hợp tác, đoàn kết, tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động, sản xuất kinh doanh và xây dựng phong trào thủy sinh văn minh, hiện đại.

8. Tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm, trang bị kiến thức về sản xuất kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ và thị trường, mạnh dạn khởi nghiệp sáng tạo và thực hành mô hình mới có hiệu quả.

9. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và xếp loại Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương theo quy định, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, động viên khen thưởng và nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả tạo điều kiện để hội viên trong Chi Hội cùng học tập.

Điều 5.  Địa điểm, thời gian sinh hoạt

1. Địa điểm sinh hoạt của Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương đặt tại số 67 đường Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

2. Thời gian sinh hoạt: theo quy định của Điều lệ Hội Cá Cảnh Tình Bình Dương.

- Ban Chấp hành Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương họp 01 tháng/lần, vào ngày 20 hàng tháng (tùy tình hình thực tế của Chi Hội để ấn định thời gian sinh hoạt định kỳ).

- Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương sinh hoạt 03 tháng/1 lần (tùy tình hình thực tế của Chi Hội để ấn định thời gian sinh hoạt định kỳ). Trường hợp họp bất thường do Ban Chấp hành Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương thông báo.

- Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương sinh hoạt 03 tháng/1 lần để ấn định thời gian sinh hoạt kế tiếp (tùy tình hình thực tế của Chi Hội để ấn định thời gian sinh hoạt định kỳ). Trường hợp họp bất thường do Ban Chấp hành Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương thông báo.

Nếu có sự thay đổi thời gian sinh hoạt theo lịch thì chi hội trưởng hoặc chi hội phó sẽ thông báo đến từng hội viên.

Điều 6. Nhiệm vụ của Chi hội trưởng, Chi hội phó

1. Xây dựng dự thảo kế hoạch, nội dung hoạt động của Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương theo tháng, quý, năm; xin ý kiến thống nhất của hội viên.

2. Chi hội trưởng, Chi hội phó chịu trách nhiệm về nội dung các cuộc họp và các hoạt động của Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương theo chương trình kế hoạch đề ra.

3. Thay mặt Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương mời đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cán bộ hội cấp trên, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp tham gia sinh hoạt, cung cấp giới thiệu các nội dung thông tin liên quan đến thị trường, giá cả, thiết bị, vật tư thủy sinh, mẫu mã sản phẩm, về phương thức bao tiêu sản phẩm hàng hóa, về sáng kiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất…

4. Tổng hợp đề xuất, kiến nghị của hội viên để phản ánh với các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức Hội cấp trên và các cơ quan có thẩm quyền.

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của Hội Cá Cảnh Tỉnh Bình Dương

6. Các nhiệm vụ khác do Hội Cá Cảnh Tỉnh Bình Dương quyết định.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của hội viên Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương

1. Quyền của hội viên

-  Được tham gia các hoạt động, các kỳ sinh hoạt của Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương, đặc biệt là tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng; được tạo điều kiện để giao lưu học hỏi kinh nghiệm về thủy sinh.

-  Được thảo luận góp ý kiến xây dựng các quy chế, kế hoạch hoạt động của Chi Hội; được thông qua Chi Hội để đề xuất, kiến nghị các ý kiến về cơ chế, chính sách với cấp ủy, chính quyền, tổ chức Hội và các ngành hữu quan, các doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến thủy sinh, và quyền lợi của hội viên.

-  Được thông tin công khai, minh bạch về tài chính hoạt động của Chi Hội.

-  Được cung cấp các thông tin, kiến thức, kỹ năng và tài liệu liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Chi Hội.

-  Được yêu cầu Chi Hội, tổ chức Hội bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của mình trước pháp luật khi bị xâm hại.

-  Được ứng cử, đề cử, bầu vào chức danh lãnh đạo của Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương.

2. Trách nhiệm của hội viên

- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương, của tổ chức Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương.

- Chấp hành nghiêm Điều lệ Hội Cá Cảnh Tỉnh Bình Dương.

- Tôn trọng và nghiêm túc chấp hành quy chế hoạt động của Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ được Chi Hội giao.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động, sinh hoạt của Chi Hội; đóng các loại phí, quỹ  đầy đủ theo quy định.

- Giữ gìn uy tín của Chi Hội, không được dùng danh nghĩa hội viên của Chi Hội để làm việc khác nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hướng đến uy tín, lợi ích của Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương.

 

Điều 8. Điều kiện kết nạp và xoá tên hội viên

  1. Điều kiện kết nạp, bổ sung hội viên

Điều kiện:

- Hội viên của Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương là những cá nhân không phân biệt nam nữ , dân tộc, tôn giáo có nhu cầu nuôi chơi, sản xuất kinh doanh dịch vụ, hoạt động cho sự nghiệp phát triển kinh tế trong lĩnh vực thủy sinh.

- Có nhiệt tình , lòng yêu thích , có tinh thần hợp tác, học tập, đoàn kết giúp đỡ giữa các hội viên trong Hội

- Đóng tiền lệ phí gia nhập Hội , Hội phí, tham gia sinh hoạt ở một tổ chức trực thuộc Hội .

Thể thức vào Chi Hội:

-  Hội viên tán thành quy chế hoạt động của Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương và có nguyện vọng phải viết đơn xin tham gia.

Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương xem xét đủ điều kiện tiêu chuẩn kết nạp hội viên thì báo cáo Ban Chấp hành Hội Cá Cảnh Tỉnh Bình Dương ra Quyết định kết nạp hội viên.

-  Ban Chấp hành Hội Cá Cảnh Tỉnh Bình Dương ra Quyết định kết nạp hội viên vào Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương. Khi có Quyết định kết nạp hội viên, Chi Hội mời những người có tên trong danh sách được kết nạp dự cuộc họp gần nhất và công bố kết nạp hội viên mới, thời gian công nhận là hội viên của Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương tính từ ngày có Quyết định kết nạp.

2. Việc xóa tên hội viên vì các lý do sau đây:

- Vi phạm Điều lệ Hội Cá Cảnh Tỉnh Bình Dương.

- Vi phạm qui chế của Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương đã ban hành và các quy định của pháp luật gây ảnh hưởng không tốt đến đến uy tín của Chi Hội và Hội Cá Cảnh Tỉnh Bình Dương.

- Không sinh hoạt liên tục trong 3 kỳ mà không có lý do.

- Gây mất đoàn kết nội bộ.

- Theo nguyện vọng cá nhân, không tham gia sinh hoạt nữa.

 

 Điều 9: Tài chính của Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương

1) Nguồn thu

- Nguồn ủng hộ, đóng góp từ các tổ chức, cá nhân…

- Hội phí được trích để lại ở Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương

- Nguồn thu khác.

2) Mục đích chi và chế độ quản lý

-  Kinh phí của Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương được sử dụng để chi cho các hoạt động, sinh hoạt của Chi Hội.

- Các khoản thu, đóng góp của hội viên và nguồn huy động phải được theo dõi qua hệ thống sổ sách, công khai, minh bạch về tài chính.

Điều 10. Khen thưởng:

Căn cứ theo kết quả hoạt động và đóng góp của hội viên, Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương sẽ có hình thức khen thưởng, động viên hoặc đề nghị cấp ủy, chính quyền và Hội cấp trên khen thưởng.

Điều 11. Trong quá trình thực hiện, tùy theo tình hình thực tế của Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương, quy chế này sẽ được điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động và lợi ích của hội viên.

* Lưu ý:

- Đây là những nội dung chính theo Hướng dẫn của Ban Chấp Hành Hội Cá Cảnh Tỉnh Bình Dương; trong quá trình xây dựng Quy chế hoạt động Chi Hội Thủy Sinh Bình Dương căn cứ loại hình Chi Hội để xây dựng Quy chế hoạt động phù hợp.

- Những nội dung khác do Chi Hội quyết định đưa vào quy chế sau khi tổ chức họp thống nhất.

 

THAY MẶT BAN CHẤP HÀNH                        

           CHI HỘI THỦY SINH BÌNH DƯƠNG

        CHI HỘI TRƯỞNG

 

ÔNG TẤN HUY CƯỜNG

 

 

Zalo
Hotline
Go Top

Giỏ hàng

đóng
CHƯA CÓ SẢN PHẨM TRONG GIỎ HÀNG.
Code chat coaaquaticsstore.com